Amaç ve Hedeflerimiz
11 Şubat 2024

REYHANLI DEVLET HASTANESİ
KURUMSAL AMAÇLAR,  HEDEFLER ve EYLEM PLANLARI
KURUMSAL AMAÇLAR
 KURUMSAL HEDEFLERKURUMSAL EYLEM PLANLARI 
 AMAÇ 1: İyi yönetimi kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı kapasite. HEDEF 1.1:İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak.

 HEDEF 1.2: Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal hizmet alt yapısını, kapasitesini iyileştirmek, gerekirse arttırmak.
   Kurumsal yönetişim faaliyetlerine hız vermek.
 
   HBYS Web tabanlı hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlamak.

   Çağın getirdiği teknolojik gelişimleri yakından takip etmek.
 AMAÇ 2: İnsan odaklı, kaliteli-nitelikli, güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen hastane olabilmek

HEDEF 2.1: Bedensel, ihtiyaç sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

HEDEF 2.2: Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Projesi ilkelerine katkıda bulunmak.

HEDEF 2.3: Sağlık hizmetlerinin kalite- niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürebilirliğini sağlamak.

   Evde Sağlık Hizmetlerinin etkinliğini artırarak bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

   Kurumun yurt dışı hastalarıyla iletişim kurması için yabancı dil bilen çalışan personel temin etmek.

  Online hasta görüşleri yapılabilmesi için sistem oluşturmak.

  Yurt dışındaki hastalara sağlık hizmeti ile ilgili sorularına uzaktan değerlendirme yapabilmek için web sayfası düzenlemesi yapmak.

   Hasta ve yakınlarının internet web sayfasından yapılan öneri ve şikâyetleri değerlendirerek bunlara ilişkin Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

 AMAÇ 3: Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak.

HEDEF 3.1: Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılmak.

HEDEF 3.2: Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçları tespit etmek.

HEDEF 3.3: Çalışan memnuniyetini sağlamak.

HEDEF 3.4:  Çalışanın performansının geliştirilmesini sağlamak.

    Çalışan eğitimlerini ve farkındalığı arttırmak.

   
Çalışanların görüş ve önerileri ile çalışanların gelişim ve iyileştirme projeleri yaratmalarını teşvik edecek olan mekanizmaları kurmak.

 
Çalışan memnuniyeti anketlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak.

   Personellerin, meslek ve sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmasını sağlamak.

   Sosyal alanların oluşturulmasını sağlamak.

   Hasta yakınları tarafından teşekkür alan çalışanlara yönetim tarafından Teşekkür Belgesi verilmesini sağlamak, Ayın/ yılın personeli seçimlerinin yapılmasını ve ödüllendirilmesini etkin hale getirmek.

   Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması ve kendi öz güvenini sağlayarak göz önünde çalıştırılmasını sağlamak.

 AMAÇ 4: Ekip çalışmasına, etkin iletişime, güvenlik kültürü, etik kuralları ve sisteme bağlılığı vurgulayan bir kurum kültürünün şekillendirilmesini sağlamak.  

HEDEF 4.1: Etkin bir ekip çalışması ile hizmetteki boşluk ve tekrarları ortadan kaldırmak, hasta bakımında süreklilik sağlamak, bakımın kalitesini arttırmak, maliyet ve hastaların hastanede kalış sürelerini azaltmak ve zamandan kazanç sağlamak.

HEDEF 4.2: Güvenliği iyileştirici yönde yapılar, uygulamalar, kontroller ve politikalar geliştirmek.

HEDEF 4.3: Her alanda ve birimde etkili iletişim sağlamak.

HEDEF 4.4: Kurum yöneticilerinin ve kurumdaki her çalışanın etik kurallar içerisinde çalışmasını sağlamak.

    Ekip üyeleri için motivasyon programları düzenlemek.

   Ekip üyelerinin bilgi ve eğitim eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak.

   Komite, ekip ve komisyonların özelliklerini iyi analiz ederek ekipte yer alanlara etkili iletişim eğitimleri düzenlemek.

   Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapmak.

   Sosyal aktivite programları düzenlemek.

    Çalışanların verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak.
AMAÇ 5: Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak. 

HEDEF 5.1: Kalitenin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.

HEDEF 5.2: Hasta güvenliğinde; hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek bir ortam yaratarak güvenliği sağlamak.

HEDEF 5.3: Düzeltici-önleyici faaliyet sonuçlandırma oranını %95’in üzerinde tutulmasını sağlamak. 

    Kalite politikasının uygulanmasını sağlamak.

   Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesini sağlamak.

   Doğru taraf, Doğru prosedür ve Doğru hasta cerrahisini sağlamak.

   Sağlık bakımı ilintili enfeksiyonların azaltılmasını sağlamak.

   Hastaların düşmelerden kaynaklanan zarar görme riskinin azaltılmasını sağlamak.

    Düzeltici ve önleyici faaliyet tablosunun düzenli olarak takip edilmesini sağlamak.
AMAÇ 6: Giderlerin düşürülmesine yönelik araştırmalara odaklanma ve faaliyetlerde bulunulması ile Mali sürdürebilirliği sağlamak. 

HEDEF 6.1: Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak.

HEDEF 6.2: Optimum mali performans sağlamak.

HEDEF6.3: Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürebilirliğini sağlamak.

   Gider dağılım cetvellerinin yakından takip edilmesini sağlamak.

   Hizmet alınan firmaların verdiği hizmet- ürün kalitesinin yakından takip edilmesini sağlamak.

   Tasarruf ilkelerine uygunluğu sağlamak, sağlık hizmeti kalitesinden ödün vermemek.

   Demirbaş malzemelerin zimmet işlemlerinin %100’ lük bir kapasiteye ulaşmasını sağlamak.

AMAÇ 7: Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliği sağlamak.

HEDEF 7.1: Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

     Hastane binasında gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS’ye uygun olarak yapılmasını sağlamak.

     Hastane teknik alt yapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesini sağlamak.


AMAÇ 8: Kurumsal tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile en iyi konumlandırmayı, bilinirliği ve tercih edilmeyi sağlamak.

HEDEF 8.1: Hasta hakları birimi ve basın/ yayın birimlerinin etkili çalışmasını sağlamak.

HEDEF 8.2: Gebe okulu ve diyabet okullarında eğitim verilen kişi sayısının gün geçtikçe artmasını sağlamak.

HEDEF 8.3: Sosyal medya ve kurumsal web sitesi desteği ile tanına bilirliğin arttırılmasını sağlamak.

   Gebe okulu tanıtımlarının ve afişlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

   Diğer sağlık kuruluşları ile yakın iş birliği yürütülmesini sağlamak.

 Bilgi haberi ağırlıklı basın açıklamaları ile medyada aktif olunmasını sağlamak.

 
Yerel yetkililer ile sosyal sorumluluğumuzu gösteren sağlık programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.