Sağlık Kurulu
19 Nisan 2022

GÖREVLERİ
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü ne oranda kaybettiğine karar vermek.

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğine karar vermek.

c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların, hangi hallerde çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine karar vermek.

ç) Sigortalıların ve genel sağlık sigortası sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile hak sahibi çocuklarının hangi hallerde çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğine karar vermek.

d) Kanuna göre sigortalı sayılan kadınların engelli çocuklarının hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağına karar vermek.

e) Kanuna göre sigortalı sayılanların yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı oranına karar vermek.

f) Sürekli iş göremezlik derecesi tespit edilmiş sigortalıların ölümünün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olup olmadığına karar vermek.

g) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacaklarına karar vermek.

ğ) Malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalıların ve çalışma gücünün en az %60’ını yitiren malul çocukların kontrol muayenesini değerlendirerek karar vermek.

h) Kurulca verilen kararlarla ilgili olarak, tarafların açtıkları dava sürecinde gerek Kurumun ilgili birimleri, gerekse iş mahkemelerinden intikal eden dosyalarda tespit edilen mevzuat ile ilgili ve maddi hataları düzelterek karara bağlamak ve tıbbi görüş bildirmek.

ı) Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye getirilmesi için il müdürlüğü aracılığıyla Daire Başkanlığına önerilerde bulunmak.