Eğitim Birimi
19 Nisan 2022

GÖREVLERİ
Birimlerden talep edilen ihtiyaca göre yıllık eğitim programını hazırlar.
Bu eğitim planı çerçevesinde eğitim planının gerçekleşmesi için gerekli yazışmalarda bulunur.
Yapılan eğitimlerin sonuçlarını anketlerle değerlendirmek, verilen eğitimlerin sonuçlarını, eğitim formlarına işlemekle yetkilidir.
Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile koordinasyonu sağlar.
Eğitim materyali arşivi geliştirir. Eğitim programları ve katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve saklar. 
Kurumun ve hizmet alanının gereksinimlerine göre hizmet içi eğitim konularını ilgili birimlerle müştereken belirler.
Kalite Birimi ve birim sorumluları eğitim gereksinimlerini uygun zamanda, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmesi konularında işbirliği yapar.
Çalışan personelin bilgi ve beceri düzeyleri 6 ayda bir Personel Yeterlilik ve Değerlendirme formuna göre eğitim ihtiyacı belirlenen personelin eğitimlerini planlar ve yapılmasını sağlar.
Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.